بانک ملت
شماره حساب ۴۶۴۴۹۰۷۲۶۳
شماره کارت ۶۱۰۴-۳۳۷۸-۳۱۴۳-۵۴۲۳
شماره شابا IR-5101-2001-0000-0046-4490-7263

 

بانک ملی ایران
شماره حساب۰۳۴۳۶۹۴۵۱۸۰۰۷
شماره کارت۶۰۳۷-۹۹۱۸-۰۶۶۳-۵۵۱۶
شماره شابا IR67-0170-0000-0034-3694-5180-07